Artykuły
Księga wieczysta

Księga wieczysta

Co to jest księga wieczysta?

Jeśli pierwszy raz w życiu kupujesz mieszkanie, to prawdopodobnie nigdy nie miałeś do czynienia z księga wieczystą (KW). Czym więc jest ten dokument?

KW to rejestr, który zawiera ważne informacje o stanie prawnym nieruchomości zabudowanej i niezabudowanej. Prowadzony jest przez odpowiedni do lokalizacji nieruchomości wydział ksiąg wieczystych znajdujący się w sądzie rejonowym.  

Gdzie zapoznamy się z treścią księgi wieczystej?

Z treścią wybranej księgi wieczystej możemy zapoznać się w:

- sądzie rejonowym, w którego obrębie położona jest nieruchomość, przy czym możemy ją przeglądać na miejscu lub złożyć wniosek o odpis księgi wieczystej w formie papierowej,

- online na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości, elektroniczny spis KW prowadzony jest w Polsce od 2013 r.

KW obejmuje cztery działy.

Dział I „I-O”

W tym dziale znajdują się informacje dotyczące oznaczenia konkretnej nieruchomości tj.

- numer działki,

- numer nieruchomości,

- położenie (województwo, gmina, miejscowość),

- sposób korzystania,

- wyodrębnione lokale.

Dział I „I – Sp”

Dział ten zawiera informacje dotyczące praw jakie przysługują właścicielowi konkretnej nieruchomości. W przypadku lokalu będzie to wielkość udziału w gruncie oraz w częściach wspólnych budynku związanego z własnością lokalu. Gdy lokal jest spółdzielczo – własnościowy zawarta będzie informacja o Spółdzielni Mieszkaniowej. W przypadku gruntu podana będzie informacja czy jest on oddany w użytkowanie wieczyste lub jakie uprawnienia są związane z jej własnością.

Dział II 

Zawiera informacje dotyczące właścicieli lub użytkowników wieczystych tj. w jaki sposób osoba nabyła swoje prawo (w drodze kupna-sprzedaży, darowizny, spadku itp.).

Dział III

W trzecim dziale znajdziemy dane dotyczące ograniczonych praw rzeczowych, ograniczeń dotyczących rozporządzania nieruchomością,  prawa osobiste i roszczenia. Możemy do nich zaliczyć dzierżawy, roszczenia z zawarcia umowy przedwstępnej bądź prawa pierwokupu, prawo dożywotniego mieszkania, informacje o wszczęciu postępowania egzekucyjnego czy podział nieruchomości do korzystania.

Dział IV

Dział ten zawiera wpisy dotyczące ewentualnej hipoteki ciążącej na nieruchomości, a w szczególności informacje co do jej wysokości oraz na rzecz kogo została ona ustanowiona.

Co to jest Wzmianka?

Przeglądając KW należy zwrócić uwagę czy nie widnieją w niej tzw. WZMIANKI. Wypisane są one na początku każdego z działów i sygnalizują, iż został złożony wniosek o dokonanie wpisu w księdze wieczystej. Gdy decydujemy się na zakup konkretnej nieruchomości wzmianek nie wolno ignorować, bowiem mogą one znaczyć, że ktoś złożył wniosek o wpisanie się do KW albo, że nieruchomość była przedmiotem transakcji, a wniosek o wpis leży jeszcze nie rozpatrzony w sądzie rejonowym. Aby dowiedzieć się czego dotyczą wpisane w KW wzmianki należy udać się do siedziby sądu.